Algemene voorwaarden

Deze algemene (ticket)voorwaarden van Friendly Fire B.V., statutair gevestigd te Wingerdweg 4, 1031CA Amsterdam (KvK-nummer 30251806 en Btw-nummer NL8202.86.710.B01), verder te noemen ‘deorganisatie’ zijn van toepassing op overeenkomsten die door de organisatie met bezoekers van door deorganisatie te organiseren evenementen, verder te noemen ‘het evenement’ worden gesloten.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene ticket voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst in het kadervan het bezoek aan het evenement en de aanschaf van alle toegangstickets daarvoor tussen debezoeker van het evenement en de organisatie, ongeacht hoe die tot stand komt. Door de aanschafen/of gebruik van een ticket en/of betreding van de locatie van het evenement (ruimten, terreineneromheen of die deel uitmaken van het complex, verder gezamenlijk te noemen: de ‘evenementlocatie’),gaat de bezoeker akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

1.2 Onder evenement wordt verstaan (muziek)- uitvoeringen en / of andere manifestaties in debreedste zin des woords.

1.3 Het evenement of de evenementlocatie kan eigen algemene voorwaarden of huisregelshanteren, die naast deze algemene voorwaarden gelden en op de website(s) van de organisatie en/ofop de evenementlocatie te vinden zijn. De bezoeker verklaart zich door het kopen van het ticket opvoorhand ook met die huisregels en algemene voorwaarden akkoord.

1.4 De organisatie kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen.Bezoekers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht doordat de organisatie dit op debetreffende website(s) van de organisatie zal melden. Als de bezoeker de organisatie niet binnen 10(tien) werkdagen schriftelijk laat weten zich op grond van de redelijkheid en billijkheid niet in dewijzigingen te kunnen vinden, wordt de bezoeker geacht akkoord te zijn met de wijzigingen.

1.5 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van deoverige bepalingen niet aan.

1.6 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de bezoeker wijst de organisatieuitdrukkelijk van de hand.

1.7 Onder ‘evenementenlocatie’ kan tevens worden verstaan een online omgeving voor het bijwonenvan online live streaming concerten.

Artikel 2 Aanschaf tickets

2.1 De overeenkomst tussen de organisatie en bezoeker voor de aanschaf van tickets komt totstand nadat een bestelling voor één of meer tickets is geplaatst bij (een door) de organisatie(ingeschakeld (voor)verkoopadres).

2.2 Een geplaatste bestelling is onherroepelijk en de bezoeker kan de overeenkomst na dat momentniet wijzigen. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen te weigeren,danwel daaraan aanvullende voorwaarden te stellen.

2.3 Informatie, zoals mededelingen en prijsopgaven, met betrekking tot het evenement en/of ticketswordt zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of verstrekt. Door bijkomende kosten van bijvoorbeeldreservering, betaling en/of bezorging kunnen prijzen voor tickets hoger liggen dan de door de organisatieop de tickets geprinte prijzen. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventueleonjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde verstrekte informatie.

2.4 De organisatie behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal tebestellen tickets. De bezoeker is verplicht om zich aan het door de organisator gestelde maximum tehouden.

2.5 Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is vantoepassing op tickets.

Artikel 3 Tickets en toegang

3.1 De bezoeker dient bij het betreden van de evenementlocatie te beschikken over een geldigticket en over een geldig legitimatiebewijs.

3.2 Een ticket wordt eenmalig aan de bezoeker verstrekt en verschaft slechts de houder van hetticket (eenmalig) toegang tot het evenement en de evenementlocatie.

3.3 CTS Eventim Nederland B.V. (eventim.nl) en Festicket Ltd. (festicket.com) zijn de exclusieve,door de organisatie ingeschakelde ticketingproviders. Tickets zijn enkel verkrijgbaar op de website(s)van de organisatie en het exclusieve voorverkooppunt van het evenement. Alleen aanschaf bij eenerkend voorverkoopadres garandeert de geldigheid van het ticket. De bewijslast dienaangaande rust opde bezoeker.

3.4 De tickets worden voor de aanvang van het evenement aan de bezoeker verstuurd, mits dekoopprijs voor de tickets is voldaan. Na ontvangst van de bestelde tickets dienen deze door de bezoekerte worden gecontroleerd op juistheid. Indien de aangeschafte tickets door de betreffende bezoeker niettijdig zijn ontvangen, of indien er gebreken of fouten in de tickets worden geconstateerd, dan dient debezoeker schriftelijk (per brief of e-mail) contact op te nemen met de organisatie. Indien een ticketbestaat uit een door of vanwege de organisatie verstrekte barcode, die via elektronische communicatie(bijvoorbeeld e-mail) aan de bezoeker wordt verstrekt, dient de bezoeker ervoor te zorgen dat dit ticketdaadwerkelijk en op een veilige wijze via elektronische communicatie kan worden verstrekt. Deorganisatie garandeert noch de vertrouwelijkheid noch de ontvangst van het ticket.

3.5 De tickets zijn en blijven eigendom van de organisatie. Vanaf het moment dat het ticket aan debezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging ofmisbruik daarvan. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadigingvan tickets door welke oorzaak dan ook. In het geval de organisatie door de bezoeker om vervangendetickets wordt verzocht, is de organisatie gerechtigd dat te weigeren of daar kosten voor in rekening tebrengen.

3.6 Het is de bezoeker niet toegestaan om de tickets voor commerciële doeleinden (weder) teverkopen of te verstrekken aan derden of in commerciële uitingen te verwijzen naar de tickets.

3.7 Indien de bezoeker zijn ticket om niet en niet voor commerciële doeleinden aan derden terbeschikking stelt, is de bezoeker in dat geval gehouden om al diens verplichtingen uit de overeenkomstmet de organisatie of deze algemene voorwaarden onverminderd op leggen aan die derden. Debezoeker staat er voor in dat voornoemde derden alle die verplichtingen (zullen) nakomen.

3.8 De organisatie kan besluiten om de tickets op naam (gepersonaliseerd) te verkopen. Deorganisatie is gerechtigd (maar niet verplicht) om de identiteit van de houder van het ticket te controlerenom vast te stellen of deze overeenkomt met de naam op de ticket, en voor zover deze niet overeenkomt,om de houder de toegang tot het evenement te weigeren.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1 Bezoekers betreden de evenementlocatie en wonen het evenement bij op eigen risico. Deorganisatie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan bezittingen van bezoekers.

4.2 De organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade als gevolg van deannulering, wijzigingen of afwijkingen in (de inhoud van) het programma van het evenement, noch voorenigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelenof nalaten van de organisatie en/of de evenementlocatie, van personen in (één van) hun dienst, of vanandere personen die door of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens hetevenement of in verband met het verblijf op de evenementlocatie, tenzij de schade het gevolg is vanopzet of grove schuld van de organisatie.

4.3 Indien en voor zover de organisatie ondanks het voorgaande jegens de bezoeker op welkegrond ook aansprakelijk mocht zijn voor enige door de bezoeker geleden schade, dan is dezeaansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe – en dus geen indirecte of immateriële – schade tothet bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de organisatie zal wordenuitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. De organisatie is in een dergelijk gevaltevens slechts aansprakelijk, indien de bezoeker de organisatie onverwijld schriftelijk op de hoogtebrengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan deverplichting te voldoen en indien de organisatie ook na die ingebrekestelling blijft tekortschieten in denakoming van die verplichting.

4.4 De bezoeker is er mee bekend dat er tijdens het evenement harde muziek ten gehore wordtgebracht. De organisatie adviseert bezoekers om gehoorbescherming te dragen en om regelmatig naareen omgeving te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht om het gehoor rust te gunnen.4.5 De organisatie wijst de bezoeker erop dat zelfs bij een volledige implementatie van passendebeschermings- en hygiënemaatregelen alsmede het naleven van alle redelijke hygiënemaatregelen, eraltijd een risico voor de bezoeker blijft bestaan op besmetting met het coronavirus (COVID-19) of eenander pathogeen organisme, zoals maar niet beperkt tot SARS, MERS, etc. Indien de bezoeker tochbesmet raakt, dan is de organisatie niet aansprakelijk voor enige vorm van schade.

Artikel 5 Annulering of verplaatsing evenement

5.1 De organisatie kan het evenement verschuiven naar een andere datum of een andere locatieof zelfs annuleren als sprake is van overmacht. ‘Overmacht’ dient in dat kader ruim opgevat te wordenen omvat onder meer ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, overheidsmaatregelen,brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën, pandemieën, ziekten, quarantaines etc. of dreigingvan deze of dergelijke omstandigheden.

5.2 Bij annulering van het evenement zal de organisatie het entreegeld en servicekosten zoalsvermeld op het ticket, welke de bezoeker via het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 3.3 heeft betaald, aan de bezoeker restitueren. Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden op de door deorganisatie aangegeven wijze. Overige (gevolg)schade, direct of indirect, wordt niet vergoed. Ook kande klant geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

5.3 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door de organisatie wordtverschoven naar een andere datum blijft het ticket geldig voor de nieuwe datum waarop het evenementzal plaatsvinden. Mocht de bezoeker het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoekendan is hij gerechtigd zijn ticket in te leveren bij een (voor)verkoopadres tegen restitutie van devergoeding (inclusief servicekosten) welke op het ticket is vermeld, of bij gebreke daarvan de vergoeding(inclusief servicekosten) welke de bezoeker via het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 3.3. heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de bezoeker tijdig een geldig enonbeschadigd ticket aan het (voor)verkoopadres overlegt. Indien het evenement verplaatst is naar eenlatere datum kan de bezoeker geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding alshij het betreffende ticket niet heeft ingeleverd bij het (voor)verkoopadres binnen vier weken na deaankondiging door organisatie van de nieuwe datum waarop het evenement plaatsvindt. Restitutie zaluitsluitend plaatsvinden op de door de organisatie aangegeven wijze. Overige (gevolg)schade, direct ofindirect, wordt niet vergoed. Ook kan de bezoeker geen aanspraak maken op (vervangende) toegangtot een ander evenement.

Artikel 6 Huisregels6.1 Bezoekers dienen zich te houden aan de huisregels van de evenementenlocatie en devoorschriften en aanwijzingen van de organisatie en bevoegde instanties. Indien de organisatie ditredelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement, in ieder geval alsde openbare orde of veiligheid tijdens het evenement in gevaar komt, heeft zij het recht de bezoeker de(verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen en/of van de evenementlocatie te verwijderen.

6.2 Personen jonger dan 16 jaar krijgen alleen toegang indien zij worden begeleid door een persoonvan 18 jaar of ouder.

6.3 Om de organisatie in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen dienenbezoekers zich op verzoek te kunnen identificeren. Dit geldt onder meer in het kader van de Drank- enHoreca Wetgeving, waaruit volgt dat aan bezoekers onder de 18 jaar geen alcohol wordt geschonken.De organisatie behoudt het recht voor om geen alcohol te schenken aan een klant die wel oud genoegis om alcohol te kopen, maar samen komt met vrienden die nog geen 18 zijn terwijl duidelijk is dat dealcohol ook voor hen bedoeld is.

6.4 Bij betreding van het evenement zal de bezoeker worden gefouilleerd. De bezoeker die weigertzich te laten fouilleren kan de toegang tot het evenement worden geweigerd.

6.5 Digitale camera’s en telefoons met camera mogen mee naar de evenementenlocatie, (digitale)videocamera’s/camcorders en andere (geluids-)opnameapparatuur zijn niet toegestaan.

6.6 Registratie van het evenement zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemmingvan de organisatie in welke vorm dan ook, waaronder begrepen het professioneel fotograferen, filmenen het maken van geluids- en/of beeldopnamen voor commerciële doeleinden, is verboden, alsooknadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken.

6.7 Voorts zijn de volgende zaken niet toegestaan op de evenementenlocatie: etenswaren,glaswerk, plastic flessen (0,5 liter flesjes zonder dop mogen wel), bidons, blik, camelbaks,huisdieren,(klap)stoelen, krukjes, opblaasbare objecten, paraplu’s en parasols, selfiesticks, drugs,vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen en professionele foto-, film- en andereopnameapparatuur. Of sprake is van professionele apparatuur is uitsluitend ter beoordeling van deorganisatie. De organisatie zal niet toegestane zaken bij de ingang in beslag (laten) nemen. Indien deorganisatie dergelijke voorwerpen voor de duur van het evenement in bewaring neemt, aanvaardt zijgeen enkele aansprakelijkheid ter zake. Legale waardevolle zaken kunnen later worden opgehaald.Illegale zaken zullen aan de politie worden overhandigd.

6.8 Roken is niet toegestaan in tenten en (tijdelijke) gebouwen, uitgezonderd eventuele daarvoorbestemde rookruimtes. Eventuele ten gevolge van de overtreding door de bezoeker aan de organisatieopgelegde boetes zullen op de bezoeker worden verhaald.

6.9 Het is niet toegestaan om tijdens het evenement (huis)dieren mee te nemen. Het is voorts niettoegestaan om op de evenementenlocatie, te crowdsurfen, vuur(tjes) te maken en/of commerciëleactiviteiten te verrichten, en/of zich op enige wijze aanstootgevend, discriminerend of beledigende uit telaten of dergelijke tekens te dragen of te verspreiden. Het dragen van voetbalshirts, motorclubkledingen overige kleding met groepskenmerkende teksten is niet toegestaan.

Artikel 7 Privacy en persoonsgegevens

7.1 Door het sluiten van een overeenkomst met de organisatie kunnen (persoons)gegevens van debezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door debezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden door de organisatie verwerkt overeenkomstig haarprivacybeleid dat op de website(s) van de organisatie (friendly-fire.nl/privacy-statement/) te raadplegenis.

7.2 De organisatie gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt dezeuitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de AlgemeneVerordening Gegevensbescherming.

7.3 Bij het sluiten van de overeenkomst met de organisatie geeft de bezoeker uitdrukkelijktoestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het privacybeleid van deorganisatie.

7.4 Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en debezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd, zonder dat de organisatie ofderden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Daarnaast kunnen door FriendlyFire geselecteerde mediapartners audio-, en/of audiovisuele opnamen maken ten behoeve vanconcertregistraties en/of promotie van het Evenement.

7.5 Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonderenige beperking over aan de organisatie. De overdracht ziet toe op alle mogelijke bestaande entoekomstige vormen van exploitatie van voornoemde opnamen. Indien om enige reden het hierbepaalde niet tot gevolg heeft dat voornoemde rechten aan de organisatie worden overgedragen, zalde bezoeker onvoorwaardelijke medewerking verlenen aan overdracht door middel van het invullen enondertekenen van een daartoe bestemd document. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand vanhet recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.

7.6 Ten behoeve van de veiligheid van de Bezoeker en de beveiliging van personen, gebouwen enterreinen, vindt mogelijk cameratoezicht plaats met zichtbare beveiligingscamera’s. Bij calamiteitenkunnen deze opnames als ondersteunend materiaal afgestaan worden aan overheidsinstanties,waaronder mede begrepen politie en justitie.

Artikel 8 Slotbepalingen

8.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Eventuele geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een bezoeker en de organisatieontstaan naar aanleiding van (gebruik of toepassing van) deze algemene voorwaarden en/of hiermeesamenhangende overeenkomsten, worden uitsluitend aan de bevoegde rechter in Amsterdamvoorgelegd.